Opći uvjeti prodaje

Ponuda prodavatelja

Prodavatelj će na temelju usmenog, telefonskog ili pisanog upita kupcu u najkraćem mogućem roku izraditi Ponudu. Ponuda je obvezujuća za prodavatelja ako ima:
• jednoznačno određenu vrstu robe po količini i kakvoći,
• cijenu i rok u kojem je ponudu moguće ispuniti.
Samo u cijelosti prihvaćena ponuda je obvezujuća.
Dokumentacija koju je prodavatelj priložio ponudi npr: skice, slike, sheme, podaci o težini, raspoloživosti i podobnosti samo je informativne prirode i prodavatelja ne obvezuje, osim u slučaju da prodavatelj u pisanom obliku obavijesti kupca da je priložena dokumentacija obvezujuća.
Nad dokumentacijom koja je obuhvaćena prethodnim odlomkom prodavatelj zadržava vlasničko i autorsko pravo. Kupac ne smije tu dokumentaciju kopirati, umnožavati, distribuirati ili na neki drugi način s njom upoznavati treće osobe.
Prihvat ponude (ugovor ili narudžba kupca)

Kupac prihvaća ponudu Prihvatom ponude (u daljnjem tekstu Prihvat) u pisanom obliku. Prihvat mora sadržavati:
· točan naziv preuzimatelja i platitelja robe
· OIB
· nazive i količine tražene robe
· traženi rok isporuke
· način otpreme
· način plaćanja
· kao i druge uvjete koji su prodavatelju potrebni za točnu realizaciju
Prihvat se smatra važećim kad ga prodavatelj pismeno potvrdi. Svi daljnji dogovori (telefonski, telefaxom ili usmeno) kao i kasnije promjene i dopune su važeće samo ako ih prodavatelj pismeno/usmeno potvrdi.
Ukoliko kupac jednostrano odustane od Prihvata nakon što ga je prodavatelj pismeno potvrdio, obvezan je snositi svu štetu koja je nastala vezano uz predmetni Prihvat.

Potvrda prihvata

Prodavatelja obvezuje Prihvat samo ako je napravio Potvrdu prihvata (u daljnjem tekstu Potvrda) najkasnije 3 dana od primitka.
Potvrda mora sadržavati šifru robe i naziv, cijenu za robu, predviđeni rok isporuke, naziv platitelja i preuzimatelja robe, način transporta, broj Prihvata kao i platne i druge uvjete, koji su prodavatelju nužni za pravilno ispunjenje obveze.
Kupac mora svoje prigovore na Potvrdu dostaviti prodavatelju u roku od 3 (tri) dana od slanja Potvrde. Ako kupac u tom roku u pismenom obliku ne zatraži promjene ili ne povuče Prihvat prodavatelj će smatrati da je kupac u cijelosti prihvatio uvjete iz Potvrde.

Rabat

Prodavatelj će kupcu priznati rabate na osnovu prethodnog međusobnog poslovanja (promet, uredno plaćanje,i sl.). Prodavatelj će tako dogovorene rabate obračunati za svaki račun.
Prodavatelj će iznimno ugovarati rabat na osnovu veličine narudžbe.
Visine rabata se ugovaraju sa svakim kupcem posebno.
Stranke se za akcijski rabat dogovaraju posebno.
Rok isporuke

Rok isporuke počinje teći idućeg dana od dana kada je prodavatelj poslao kupcu pismenu Potvrdu i ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:
· da je kupac prethodno ispunio sve svoje prethodno ugovorene obveze,
· da je dostavio prodavatelju sve zatražene dokumente,
· da je u cijelosti uplaćen avans, ako je dogovoren.
Prodavatelj je održao rok isporuke ako je kupca obavijestio, prije isteka roka, da je roba na skladištu pripremljena za otpremu.
Prodavatelj ima pravo produljiti rok isporuke u slučaju “više sile”. Viša sila znači događaj koji je izvan kontrole prodavatelja. Prodavatelj je dužan o produljenju roka isporuke obavijestiti kupca.

Otprema i transport robe

Prodavatelj prodaje robu kupcu fco skladište kupca, natovarenu na transportno sredstvo. Prodavatelj može o trošku kupca organizirati transport robe do željenog mjesta ako je to posebno dogovoreno.
Vrstu i količinu robe potvrđuju zajedno kupac i zastupnik prodavatelja. Rizik za oštećenje, ili uništenje robe prelazi s prodavatelja na kupca u trenutku preuzimanja robe. Predaja robe prijevozniku ili špediteru smatra se predajom robe kupcu.
Ako prodavatelj ima robu na skladištu i ako kupac po obavijesti ne podigne robu u roku od tri dana, prodavatelj zadržava pravo otpreme robe kupcu (ili na naslov preuzimatelja) na njegov trošak.

Pravo na odustajanje od ugovora ili narudžbe

Strane će se pokušati prilagoditi uvjetima novonastale situacije

  • ako tijekom poslovanja nastanu nepredviđene smetnje, događaju koji nisu ovisni o Prodavateljevoj volji ili su nastali zbog izmijenjenih okolnosti,
  • ako se po sklapanju posla pokaže da ugovor ili narudžbu nije moguće ispuniti u cijelosti, ili u njenim baznim dijelovima, ili bi te okolnosti nanijele pretjerano velike gubitke

Ako se nije moguće prilagoditi novonastaloj situaciji Prodavatelj ima pravo na osnovu jednostrane pisane izjave odustati od Ugovora ili narudžbe u cijelosti ili djelomično. Razloge za odustajanje mora Prodavatelj dostaviti kupcu u pisanom obliku. Ako Prodavatelj odustane od ugovora ili narudžbe u skladu odredbe ovog stavka, Kupac nema pravo zahtijevati nikakve odštete.